2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Ani Samsonyan
Davit Khajakyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Srbuhi Grigoryan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Gohar Matevosyan