2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Davit Khajakyan
Nara Hovhannisyan
Serge Khahramanyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Koryun Shekoyan
Magda Arsenyan
Gohar Matevosyan