2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Srbuhi Grigoryan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan
Anahit Karapetyan
Grigori Dokhoyan