2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Hrant Ayvazyan
Karen Simonyan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Davit Khajakyan
Ani Samsonyan
Anahit Karapetyan